ZOEKEN

Regionaal sport- en beweegakkoord

Ook in de Kempen krijgt het Nationale Sportakkoord vervolg. Met behulp van een onafhankelijke sportformateur is gewerkt aan het Kempisch sport en beweegakkoord. In dit lokale akkoord hebben sportverenigingen, commerciële sportaanbieders, instellingen uit het onderwijs, welzijn en de zorg, het bedrijfsleven en de gemeente hun sportieve ambities vastgelegd voor de Kempen gemeenten. Met deze bundeling van dromen en concrete afspraken, gaan de deelnemers de komende jaren aan de slag om sporten en bewegen nog beter op de kaart te zetten in de regio. Lokale partijen kunnen blijven aansluiten. Meer interesse? Download hieronder het akkoord.

Het is van belang dat zoveel mogelijk partijen de handen ineenslaan om samen de doelstellingen te realiseren. Het is niet vrijblijvend voor organisaties om deel te nemen aan het lokale sportakkoord. Elke organisatie die meedoet aan het lokale sportakkoord committeert zich aan de gedeelde doelstellingen en tekent daarnaast voor de concrete initiatieven en samenwerking waarover zij afspraken maakt.

Kopgroep en themagroepen

Gedurende het proces zijn er een kopgroep en themagroepen geformeerd bestaande uit een afvaardiging van de verschillende sectoren. De kopgroep is inmiddels omgevormd tot de Stichting Kempen in beweging en is eigenaar en belangenbehartiger van het Kempisch sport en beweegakkoord. Zij voert de regie over het proces, houdt de helikopter view, draagt zorg voor het implementatieproces en beheert het uitvoeringsbudget. De themagroepen zorgen voor nieuwe initiatieven en de uitvoering.

Doelstelling

De stichting ‘Kempen in beweging’ stelt zich ten doel het bevorderen van deelname aan en betrokkenheid bij sport, spel en bewegen door inwoners van de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. Hierbij verstaan we behalve de algemeen bekende activiteiten ook lichamelijke opvoeding en laagdrempelige vormen van sportief bewegen en het bevorderen van optimale benutting van de maatschappelijke functies van sport, spel en bewegen in de ruime zin van het woord.

Dit doen we door allereerst de ambities geformuleerd in het Kempisch sport- en beweegakkoord uit te voeren en daarnaast;
– het gevraagd en ongevraagd adviseren van de vier gemeenten ten aanzien van het beleid op het gebied van sport, spel en bewegen;
– het faciliteren van kennisdeling en samenwerking tussen aanbieders van sport, spel en bewegen;
– het informeren, adviseren en ondersteunen van aanbieders van sport, spel en bewegen;
– het initiëren, coördineren en uitvoeren van activiteiten gericht op stimulering van sport, spel en bewegen en het optimaal benutten van de maatschappelijke kracht van sport, spel en bewegen en alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de geformuleerde doelstellingen.

Vermogen en inkomsten

De stichting verkrijgt haar financiële middelen vooral uit overheidssubsidies en verder uit vrijwilligersbijdragen, schenkingen e.d. en uit opbrengsten van activiteiten door de stichting te organiseren. Bij opheffing van de stichting krijgen eventuele baten bestemming die zoveel mogelijk aansluit bij de geformuleerde doelstelling van de stichting.