ZOEKEN

Kempisch sport- en beweegakkoord

Vanuit het Nationaal sportakkoord 2 zijn lokaal ambities omschreven voor een Kempisch sport- en beweegakkoord. Die zijn onderverdeeld in de volgende thema’s:

  • Inclusie en diversiteit (voorheen: Inclusief sporten en bewegen)
  • Sociaal veilige sport (voorheen: Positieve sportcultuur)
  • Vitale sportaanbieders (voorheen: Vitale sport- en beweegaanbieders)
  • Vaardig in bewegen
  • Ruimte voor sport en bewegen (voorheen: Duurzame sportinfrastructuur)
  • Maatschappelijke waarde van topsport (voorheen: Topsport die inspireert)

Het is een samenwerking op drie niveaus die bijdraagt aan de gedeelde ambities: tussen de partners onderling, in de relatie landelijk-regionaal-lokaal en in de relatie tussen enerzijds sport, topsport en bewegen en anderzijds andere beleidsdomeinen zoals zorg, welzijn en onderwijs.

De nadruk in het tweede sportakkoord ligt op drie ambities:

  1. Het fundament op orde
  2. Een groter bereik
  3. Meer (zichtbare) betekenis

Ad. 1 Het fundament op orde

Dit betekent dat we de voorwaarden verbeteren om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven.

Ad. 2 Een grote bereik

We willen (potentiële) sporters, toeschouwers en vrijwilligers beter bereiken en meer laten genieten van sport. Dit betekent ook dat we passend aanbod organiseren en de vraag hiernaar stimuleren.

Ad. 3 Meer (zichtbare) betekenis

Sport, topsport en sportief bewegen heeft waarde voor de hele maatschappij. Het geeft energie, plezier, inspiratie en zingeving. Maar het levert ook een bijdrage aan maatschappelijke doelen zoals het tegengaan van eenzaamheid, kansenongelijkheid en het bevorderen van gezondheid.

Coördinator sport en preventie

Sinds begin 2024 is er een coördinator sport & preventie actief. Dit is een uitvoerende kracht van het Kempisch sport- en beweegakkoord. Die heeft o.m. de opdracht om het lokale netwerk van sport aan te sluiten op de bredere ambities op het gebied van sport, bewegen, gezondheid, preventie en sociale basis zoals in het GALA akkoord geformuleerd.

Naast de coördinator sport & preventie is er ook een adviseur lokale sport.  De adviseur lokale sport werkt op regionaal niveau, binnen het VSG-gebied, en de coördinator sport & preventie lokaal, binnen de gemeente. Ze werken actief samen.
Samen met de lokale beleidsmedewerker sport zijn zij de drie-eenheid die de uitvoering van het lokaal Sportakkoord op een effectieve manier vorm moeten geven.

Uitvoeringsbudget en service loket voor sport- en beweegaanbieders

Om sport- en beweegaanbieders te helpen om meer mensen in beweging te krijgen. Nu en in de toekomst zijn er twee hulpmiddelen; het uitvoeringsbudget en het NOC*NSF service loket.

Uitvoeringsbudget

Lokale plannen om meer mensen letterlijk in beweging te krijgen kunnen een financiële ondersteuning aanvragen. De criteria waaraan voldaan moet worden vind je hier.

Service loket

Naast het uitvoeringsbudget is er het service loket. Hierin staan ruim 350 services (ondersteuningsvormen) om sport- en beweegaanbieders te helpen.

Onder andere op de volgende thema’s zijn er services beschikbaar:
– Duurzame accommodatie
– Jouw sportclub klaar voor de toekomst 
– Ledenbinding 
– Presteren met communiceren 
– Maatschappelijk verantwoord ondernemen
– Voorlichting sportiviteit en respect 
– Sociaal veilige sportomgeving 
– Inclusie en diversiteit 
– Gezonde sportomgeving

Daarnaast zijn er diverse trainingen en workshops voor ondernemers, clubbestuurders, clubkader en trainer-coaches, denk aan: Omgaan met pesten, diverse sportspecifieke trainersopleidingen, nijntje beweegdiploma, Code goed sportbestuur en Een beetje opvoeder.

De coördinator sport & preventie van de Stichting Kempen in beweging, de beleidsmedewerker sport van je gemeente of de adviseur lokale sport en/of jouw brancheorganisatie kan je adviseren welke service past bij jouw wensen. De service vraag je aan bij de coördinator sport & preventie (info@kempeninbeweging.nl).

Doelstelling Stichting Kempen in beweging

De stichting ‘Kempen in beweging’ stelt zich ten doel het bevorderen van deelname aan en betrokkenheid bij sport, spel en bewegen door inwoners van de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De Mierden. Hierbij verstaan we behalve de algemeen bekende activiteiten ook lichamelijke opvoeding en laagdrempelige vormen van sportief bewegen en het bevorderen van optimale benutting van de maatschappelijke functies van sport, spel en bewegen in de ruime zin van het woord.

Dit doen we door allereerst de ambities geformuleerd in het Kempisch sport- en beweegakkoord uit te voeren en daarnaast;

– het gevraagd en ongevraagd adviseren van de vier gemeenten ten aanzien van het beleid op het gebied van sport, spel en bewegen;
– het faciliteren van kennisdeling en samenwerking tussen aanbieders van sport, spel en bewegen;
– het informeren, adviseren en ondersteunen van aanbieders van sport, spel en bewegen;
– het initiëren, coördineren en uitvoeren van activiteiten gericht op stimulering van sport, spel en bewegen en het optimaal benutten van de maatschappelijke kracht van sport, spel en bewegen en alle andere wettige middelen die een bijdrage kunnen leveren aan de invulling van de geformuleerde doelstellingen.

Vermogen en inkomsten

De stichting verkrijgt haar financiële middelen vooral uit overheidssubsidies en verder uit vrijwilligersbijdragen, schenkingen e.d. en uit opbrengsten van activiteiten door de stichting te organiseren. Bij opheffing van de stichting krijgen eventuele baten bestemming die zoveel mogelijk aansluit bij de geformuleerde doelstelling van de stichting.

Lees hier het volledige Kempische sport & beweegakkoord 2. 

Lees hier het jaarverslag 2021-2022.