ZOEKEN

Waar is het voor bedoeld?

Dit format is bedoeld om de ambities en acties zoals geformuleerd in het Kempisch Sport en Beweegakkoord van 2020 te verwezenlijken. Elke sport- en beweegaanbieder in de betrokken gemeenten kan een plan van aanpak indienen en een bijdrage vragen.

Beoordelingscriteria bijdrage voor projecten

Omdat er in de Kempen al veel wordt samengewerkt is een regionaal Sport- en beweegakkoord ook logisch. Het onderwijs, de zorg- en maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de sport en beweegaanbieders in De Kempen zijn niet aan de gemeentegrenzen gebonden. We gaan er dan ook van uit dat projecten die financiële ondersteuning vragen van het uitvoeringsbudget gebaseerd is op samenwerking. Bij de beoordeling van projectaanvragen hanteren we de onderstaande criteria:

  1. Het project moet inhoud geven aan een van de geformuleerde ambities;
  2. Het project moet, in de gemeente(n) waarvoor de aanvraag geldt nieuw zijn;
  3. Het project moet voorzien in een bepaalde vorm van opbrengst;
    Dit hoeft niet persé in euro’s, maar kan juist ook in aantal te activeren personen worden omschreven. Een project dat 100 mensen in beweging brengt wordt anders gewogen dan een project dat 20 mensen in beweging brengt. En dit kan per themagroep en/of ambitie verschillen.
  4. Er wordt een bepaalde vorm van cofinanciering verlangd;
  5. Het project moet uiterlijk drie maanden na het vertrekken van de subsidie zijn gestart;
  6. Het project moet SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd zijn.
  7. Er wordt beoordeeld of het project zou kunnen starten zonder de bijdrage;
  8. Het moet geborgd zijn voor toekomst zonder de bijdrage.

Bij de beoordeling van het voorstel wordt door het bestuur besloten of het voorstel aan de gestelde criteria voldoet.
Een bijdrage aanvragen? Dat kan dat door onderstaand PDF formulier in te vullen en te mailen naar info@kempeninbeweging.nl